آرد تولیدی خراسان شمالی ازسوی اداره کل استاندارددرجه بندی می‌شود