اجرای ۲۲ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان

اجرای ۲۲ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان

سمنان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: طی پنج جلسه قبلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۲۲ درصد مصوبات اجرایی و ۵۷ درصد نیز در دست اقدام است.