الزام صدور فاکتور رسمی برای فروش شیرخام به کارخانجات

الزام صدور فاکتور رسمی برای فروش شیرخام به کارخانجات

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از لزوم صدورفاکتور رسمی فروش شیر به واحدهای تولیدی لبنی خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مورخ ۲۵ مردادماه سال جاری کارگروه تنظیم بازار، این الزام اجرایی می شود.