برای پرداخت معوقات کارگران معادن دامغان چاره اندیشی شود