تغییر روش نحوه محاسبه نرخ صدور گواهی مبدا

تغییر روش نحوه محاسبه نرخ صدور گواهی مبدا

هزینه جدید صدور گواهی مبدا، به ازای هر فقره اظهارنامه گمرکی تا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار معادل ۲۵۰ هزار ریال تعیین شده و اگر مجموع مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار دلار باشد، به ازای هر ۱۰۰دلار ۵هزار تومان اضافه می‌شود.