جایگاه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری نیازمند بازنگری اساسی است

جایگاه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری نیازمند بازنگری اساسی است

قم – معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: باید در مورد جایگاه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری بازنگری اساسی صورت گیرد.