جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار/ تصمیمات جدید برای تحرک تولید

جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار/ تصمیمات جدید برای تحرک تولید

شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات طرح‌های مسکن مهر بانک مسکن را از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال افزایش داد.

جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار/ تصمیمات جدید برای تحرک تولید

شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات طرح‌های مسکن مهر بانک مسکن را از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال افزایش داد.