خرید ۲۵۰ هزار میلیارد ریال کالای اساسی در سال ۹۳

خرید ۲۵۰ هزار میلیارد ریال کالای اساسی در سال ۹۳

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در سال گذشته ۲۵۰ هزار ميليارد ریال كالای اساسی برای تامين نياز مصرفی خريداری شد تا كشور به لحاظ تامين و ذخاير اين كالاها در امنيت غذايی قرار گيرد.