دوران هیجانی آمد و شد هیات‌های تجاری به زودی تمام می‌شود

دوران هیجانی آمد و شد هیات‌های تجاری به زودی تمام می‌شود

رئیس اتاق ایران گفت: این دوران هیجانی آمد و شد هیئت های تجاری به زودی تمام می شود و باید برای دوران واقعی، فراهم سازی شرایط سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.