زمینه مبادلات تجاری با کشورهای جهان در استان مرکزی فراهم می شود

زمینه مبادلات تجاری با کشورهای جهان در استان مرکزی فراهم می شود

اراک-مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: بستر مبادلات صنعتی و تجاری با کشورهای جهان برای برون رفت از رکود و توسعه صنعت در استان فراهم می شود.