سرمایه‌گذاران خارجی داد بخش خصوصی را درآوردند

سرمایه‌گذاران خارجی داد بخش خصوصی را درآوردند

رئیس اتاق بازرگانی ایران همکاری سرمایه گذاران خارجی با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادی دانست وبا ذکر اینکه سرمایه‌گذار خارجی جذب نکنیم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت:اعتماد رابه بازار برمی‌گردانیم.