شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ایران بیایند

شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ایران بیایند

رئیس جمهور گفت: تهران برای حضور شرکت‌های آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکتها نیز می‌توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم، برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.