شهرداری بستان توانمندی اداره بازارچه چذابه را ندارد

شهرداری بستان توانمندی اداره بازارچه چذابه را ندارد

اهواز – مدیرکل حمل و پایانه‌های خوزستان گفت: وضع بازارچه مرزی بستان بسیار اسفناک است زیرا شهرداری بستان توانمندی اداره بازارچه چذابه را ندارد.