صنعت روی زنجان وضعیت خوبی ندارد

صنعت روی زنجان وضعیت خوبی ندارد

زنجان- رئیس هیئت مدیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به وضعیت صنعت روی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صنعت روی استان زنجان از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

صنعت روی زنجان وضعیت خوبی ندارد

زنجان- رئیس هیئت مدیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به وضعیت صنعت روی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صنعت روی استان زنجان از وضعیت خوبی برخوردار نیست.