صنعت سنگ ایران برای شکوفایی باید به جهان شناسانده شود