فرمان ایست بازار به معاملات خودرو/ سرسختی خریداران ادامه دارد