لزوم همگرایی سازمان ها در استفاده از ظرفیت جوانان خلاق