میزان صادرات سنگ ایران نسبت به استخراج آن ناچیز است

میزان صادرات سنگ ایران نسبت به استخراج آن ناچیز است

محلات- رئیس ستاد سنگ کشور گفت: ایران یکی از سه کشور برتر تولیدکننده سنگ تزئینی خام در جهان است ولی سهم صادراتی این بخش در مقایسه با میزان استخراج آن بسیار ناچیز است.