میز تخصصی صادرات سیمان از خوزستان به عراق برگزار می‌شود