نمایشگاه سنگ محلات بین المللی شود

نمایشگاه سنگ محلات بین المللی شود

محلات- مسئول توسعه صادرات استان های سازمان توسعه تجارت کشور گفت: در صورت تصویب کارگروه صادرات استان مرکزی و مجوز سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه سنگ محلات باید از حالت منطقه ای خارج شده و بین المللی شود.