وزیر اسبق مسکن رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام شد

وزیر اسبق مسکن رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام شد

با حکم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه تمام شد.