۲۱۶هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی افزوده شد