افزایش تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست