تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش

تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش

نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش که تلفیقی از همکاری‌های فناورانه، بانکی، بیمه‌های صادراتی، انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ریلی و راه‌آهن، گردشگری است، تهیه می‌شود.