جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار/ تصمیمات جدید برای تحرک تولید