خط اعتباری ۲۰۰ میلیون یورویی برای خدمات فنی و مهندسی