خودروسازان ایرانی با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

خودروسازان ایرانی با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ به طور تقریبی ۴۰ درصد از ظرفیت خوروسازی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است.

خودروسازان ایرانی با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ به طور تقریبی ۴۰ درصد از ظرفیت خوروسازی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است.