دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار افتتاح می شود