رشد اقتصادی در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور است

رشد اقتصادی در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۹۳ در چند صنعت خاص و بزرگ رخ داد، گفت: رشد اقتصادی کم‌کم در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور و صنایع کوچک و متوسط است.