صنعت سنگ محلات باید از حصارهای منطقه ای و محلی خارج شود

صنعت سنگ محلات باید از حصارهای منطقه ای و محلی خارج شود

اراک- عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ محلات باید از حصارهای منطقه ای و محلی خارج شود و مجالی برای عرض اندام در عرصه بین المللی پیدا کند تا به نقطه مطلوب برسد.