طرح جامع بسته‌های بیمه ای در شهرک‌های صنعتی ایران اجرا می شود

طرح جامع بسته‌های بیمه ای در شهرک‌های صنعتی ایران اجرا می شود

قزوین- عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: به منظور کاهش ریسک در تولید و کمک به صنعتگران در تسهیل و رونق اقتصادی فعالیتها، طرح جامع بسته‌های بیمه‌ای در صنایع کوچک اجرا می شود.