قطع واردات مخازن CNG تولید داخل کشور را شکوفا می‌کند