مذاکره با شرکت‌های چندملیتی برای حضور در معادن ایران