ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بدهکاران غیرجاری تعلیق شد