میزان صادرات سنگ ایران نسبت به استخراج آن ناچیز است