نباید خوشبینی مفرط به سرمایه‌گذار خارجی داشت

نباید خوشبینی مفرط به سرمایه‌گذار خارجی داشت

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: نمی‌توان با خوش بینی مفرط به جذب سرمایه گذار خارجی امیدوار بود بلکه رقم سرمایه گذاری خارجی از ارقام سال ۸۲ و ۸۳ فراتر نخواهد رفت.