نمايشگاه توانمندی‌های صنايع كوچک استان زنجان برگزار می‌شود