پرداخت ۱۶میلیاردتومان وام برای حل مشکلات کمباین سازی اراک