کاهش ۲۵ درصد بودجه عمرانی در سال ۹۵

کاهش ۲۵ درصد بودجه عمرانی در سال ۹۵

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه براساس بخشنامه بودجه سال ۹۵، بودجه عمرانی ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: این رویکرد، این نگرانی را ایجاد می‌‌کند که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بدهد.