گروه تیمچه فرش قم تشکیل شد/ صدور سند مالکیت برای فرش ابریشم