۳۰ میلیارد ریال ضمانت برای واحدهای صنعتی خراسان شمالی صادر شد